درباره

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


 منابع مفید در خصوص ارزشیابی کیفی - توصیفی ابتدایی 

 • تقویت مهارت املانویسی با بازخورد توصیفیبهمن قره داغی، (1391). چاپ اول، تهران : انتشارات لوتوس.
 • راهنمای آشنایی مادران و پدران با برنامه ارزشیابی کیفی  ـ توصیفی . بهمن قره‌داغی 1391 ). تهران : انتشارات زنده اندیشان .  ویراست دوم
 • مدیریت بازخورد، بهمن  قره داغی ( 1392) ویرایش دوم تهران: انتشارات زنده اندیشان
 •   مدیریت پوشه کار، جورچین دانستن، توانستن و به کاربستن در ارزش‌یابی کیفی – توصیفی. بهمن  قره داغی (1392)  ویرایش د وم تهران: انتشارات زنده اندیشان
 • سنجش مشاهده‌ای، شیوه نو در خدمت ارزش‌یابی کیفی؛ توصیفی. بهمن قره داغی،(1389). چاپ نهم، تهران : انتشارات کورش چاپ. ویراست دوم
 • بهبود یادگیری با آزمون‌های مداد - کاغذی.  بهمن قره داغی،(1389). چاپ نهم، تهران : انتشارات کورش چاپ.
 • سنجش فرایند و فراورده‌ی یادگیری روش‌های قدیم و جدید . علی اکبر  سیف،( 1384). تهران: مؤسسه انتشارات آگاه. چاپ اول.
 • راهنمای اجرای ارزش‌یابی کیفی؛ توصیفی در کلاس درس،  محمد حسنی،( 1389).تهران : نشر عابد. ویراست دوم.
 • اصول و راهنمای عملی تهیه و ارایه‌ی بازخورد‌های توصیفی در کلاس درس. ایرج خوش‌خلق،( 1389 ). تهران : انتشارات نشر جوان امروز.
 • اصول و راهنمای عملی آموزش گام به گام ساخت و تهیه‌ی آزمون عملکرد. ایرج خوش‌خلق،( 1391 ). تهران : انتشارات زنده اندیشان .
 • ارزش‌یابی توصیفی یعنی بازخورد مؤثر. طاهره رستگار، ( 1389). تهران : انتشارات : منادی تربیت .
برچسب‌ها:
نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 0:36 توسط : اسد | دسته : | 110 بازدید
 • []

 •  

  آیین‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

  (مورد تایید کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش)

  مقدمه:

  در اجرای مصوبه هفتصدوشصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ١٨/۴/١٣٨٧ آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی به شرح زیر می باشد:

   ماده ١- اهداف

  ارزشیابی تحصیلی - تربیتی در دوره ابتدایی با توجه به اهداف دوره و اصول حاکم بر ارزشیابی   پیشرفت تحصیلی (مصوب جلسه ٧١٣ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ٢١/٧/١٣٨٣)از طریق جمع آوری، طبقه بندی، تحلیل و تفسیر اطلاعات برای تشریح وضعیت تلاش، پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در کلاس، مدرسه و خارج از آن(نظام مکمل و فوق برنامه) با اهداف زیر انجام می گیرد:

  ١-٢-  اصلاح، بهبود و ارتقاء فرایند یاددهی _ یادگیری در کلاس، مدرسه، مراکز مکمل مدرسه و خارج از آن به ویژه از طریق افزایش تعامل موثر و سازنده بین معلم و دانش آموز.

  ٢-٢- شناسایی و پرورش استعدادها، توانایی‌ها و علایق دانش‌آموزان با تکیه بر استعدادهای برتر هر یک از آنان.

  ٣-٢- توجه و کمک به رشد متعادل و همه جانبه شخصیت دانش آموزان

  ۴-٢- آگاه ساختن دانش‌آموز و اولیاء وی از فرایند پیشرفت تحصیلی - تربیتی و جلب مشارکت آنان در بهبود عملکرد دانش آموز.

  ۵-٢- ایجاد زمینه مناسب به منظور تقویت انگیزه یادگیری و پرورش استعدادهای برتر دانش آموزان از جمله خلاقیت و نوآوری و ایجاد مهارت خودارزیابی در دانش‌آموزان.

  ۶-٢- تصمیم‌گیری در مورد ارتقاء دانش‌آموزان به پایه بالاتر با حصول اطمینان از میزان تحقق اهداف آموزشی - تربیتی در چارچوب مقررات مربوط.

  ٧-٢- تولید اطلاعات برای ارزیابی، اصلاح و تقویت برنامه ها و روشهای آموزشی- تربیتی.

   ماده ٢- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی در دوره ابتدایی به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی بر اساس اهداف برنامه درسی هر پایه انجام می پذیرد. در این ارزشیابی معلم و مربی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله آزمون‌های عملکردی، کار پوشه، مشاهدات، درس پژوهی و پروژه، اطلاعات لازم را در زمینه فعالیتهای داخل و خارج از کلاس و مدرسه و مراکز مکمل مدرسه از دانش آموزان اعم از فردی یا گروهی جمع آوری می کند تا بازخورد به موقع و مناسب را به ایشان ارائه نماید.

  ماده ٣- گزارش نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی دانش آموزان در طول سال تحصیلی و در هر زمان قابل ارائه می‌باشد لیکن برای اطمینان بیشتر به صورت رسمی و مکتوب در نوبت های زیر ارائه می شود:

  الف) نوبت اول در دی ماه (شامل نتایج ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی - تربیتی مهر ماه تا پایان دی ماه)

  ب) نوبت دوم در خردادماه (شامل نتایج ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی - تربیتی مهر ماه تا خردادماه)

  ج) ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزانی که در درس یا دروسی در خردادماه نیاز به آموزش و تلاش بیشتر دارند(لغایت ١۵ شهریور).

  تبصره- علاوه بر موارد فوق، مدیر مدرسه و معلم در طول هر نوبت، حداقل دو بار دیگر اولیاء دانش آموز را  از روند پیشرفت تحصیلی - تربیتی وی به نحو مقتضی مطلع می نمایند.

   ماده۴- وضعیت آموزشی و تربیتی دانش آموز در هر درس بر اساس ارزشیابی های به عمل آمده در طول هر نوبت با توجه به اهداف آن درس در حیطه های شناختی، عاطفی و مهارتی طبق مقیاس زیر مشخص و گزارش می شود.

  نوبت اول

  نوبت دوم

  نوبت شهریور

  خیلی خوب

  خیلی خوب

  خیلی خوب

  خوب

  خوب

  خوب

  قابل قبول

  قابل قبول

  قابل قبول

  نیاز به آموزش و تلاش بیشتر

  نیاز به آموزش و تلاش بیشتر

  نیاز به آموزش و تلاش مجدد

   ماده۵- دانش‌آموزی در خرداد ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد  که در نوبت دوم در کلیه دروس حداقل سطح قابل قبول را کسب کرده باشد.

  تبصره - سطح قابل قبول، حصول اطمینان معلم یا مربی از دستیابی دانش آموز به اهداف اساسی دروس می باشد.

   ماده۶- دانش آموزی که در خردادماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را کسب نکند، تا ١۵ شهریور فرصت دارد با شرکت در کلاس های جبرانی و یا انجام فعالیت های پیشنهادی معلم یا مربی در قالب پروژه نسبت به جبران ضعف های خود در درس یا درس های مربوط اقدام نماید. معلم یا مربی با بررسی عملکرد دانش آموز در کلاس های جبرانی یا فعالیت های انجام شده توسط وی و یا انجام آزمون (آزمون‌های مناسب عملکردی) نتیجه ارزشیابی وی را اعلام می نماید.

  ماده٧- دانش‌آموزی در شهریور ماه شرایط ارتقا به پایه بالاتر را دارد  که در کلیه دروس حداقل سطح قابل قبول را کسب کرده باشد.

  تبصره ١ - دانش‌آموزی که در پایان نوبت شهریور ماه حداکثر از دو درس به سطح قابل قبول نرسد،  می تواند به پایه بالاتر ارتقا یابد.

  تبصره ٢- در مورد دانش آموزی که در بیش از دو درس سطح قابل قبول کسب نکرده باشد، پرونده دانش‌آموز جهت تعیین تکلیف در اختیار شورای مدرسه قرار می‌گیرد.موضوع در شورای مدرسه با حضور والدین و معلم مربوط مطرح و در صورت موافقت اکثریت اعضا، دانش آموز به پایه بالاتر ارتقا می یابد. معلم می بایست مدارک و مستندات لازم برای اتخاذ تصمیم در مورد ارتقای دانش آموز را به شورای مدرسه ارائه دهد.

  تبصره ٣- ارتقای دانش آموز با استفاده از مفاد تبصره ٢ ماده ٧  در طول دوره ابتدایی حداکثر ٢ بار و به صورت غیر متوالی مجاز است.

  ماده٨- وضعیت آموزشی- تربیتی دانش‌آموزی که در حین سال تحصیلی با رعایت مقررات از مدرسه‌ای به مدرسه‌ای دیگر منتقل می‌شود، توسط معلم یا مربی مدرسه مقصد، با استفاده از مستندات و ارزشیابی های معلم یا مربی مبدأ (گزارش نوبت اول، توصیه ها و ...) تعیین می شود.

   

  ماده٩- ارائه گزارش ارزشیابی آموزشی- تربیتی دانش آموزان، در نوبت های اول، دوم و شهریور ماه  باید به وسیله معلم یا مربی در نمون برگ مربوط بدون قلم خوردگی، ثبت و امضاء شده، حداکثر تا ۵ روز پس از پایان دوره ارزشیابی هر نوبت به دفتر مدرسه ارائه شود.

  تبصره- چنانچه معلم یا مربی مربوطه، در پایان هر نوبت (به هر دلیل) نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان را ارائه ندهد، مدیر مدرسه ضمن گزارش به مدیریت آموزش و پرورش اداره متبوع باید به تشخیص خود مدارک و اطلاعات مربوط به ارزشیابی دانش‌آموزان را برای اعلام نتیجه نهایی در اختیار یکی از معلمان یا مربیان واجد شرایط قرار دهد.

  ماده١٠- مدیر مدرسه موظف است با همکاری معلمان و مربیان حداکثر تا ١٠ روز پس از هر نوبت ارزشیابی، گزارش نتایج آن را به صورت کتبی به اطلاع ولی دانش‌آموز برساند.

  تبصره: نمون برگ گزارش پیشرفت تحصیلی - تربیتی دانش آموزان با نیازهای ویژه، توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تهیه و پس از تایید معاون آموزش و نوآوری به استان ها ابلاغ خواهد شد.

   

  ماده١١- مهلت اعتراض به گزارش ارزشیابی، حداکثر یک هفته پس از اعلام گزارش خواهد بود. مدیر مدرسه اعتراض دانش آموز یا ولی وی را در اختیار معلم یا مربی مربوطه قرار می دهد و ایشان با بررسی مجدد و با نظارت مدیر مدرسه و در صورت نیاز طرح در شورای مدرسه، نتیجه نهایی را حداکثر ظرف مدت 3 روز اعلام می نماید.

   

  ماده١٢- نتایج ارزشیابی حداکثر یک ماه پس از خاتمه هر نوبت در دفتر ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی ثبت و پس از پایان سال تحصیلی، توسط مدیر مدرسه امضا و مهر و توسط نماینده اداره آموزش و پرورش مسدود می شود.

   ماده١٣- ارزشیابی دانش آموزانی که دارای نقص عضو و یا مشکلات ویژه یادگیری هستند، متناسب با  ویژگی های ایشان انجام می پذیرد.

   ماده١۴- ارزشیابی از تعلیمات دینی دانش‌آموزان سایر مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی مصرّح در قانون اساسی، برابر شیوه‌نامه‌های وزارت آموزش و پرورش و از تعلیمات دینی خاص آنها صورت می‌پذیرد و نتیجه آن مطابق ماده۴ گزارش می شود.

  تبصره - در صورت تمایل این دانش‌آموز و ولی او، منعی برای شرکت وی در کلاس درس تعلیم و تربیت اسلامی (هدیه‌های آسمان) و ارزشیابی آن وجود ندارد.

   ماده ١۵- وضعیت تربیتی دانش آموز با توجه به حیطه های شناختی، عاطفی و مهارتی و بر اساس مواردی از جمله ( رعایت آموزه های اخلاقی- احترام به ارزش های مذهبی- رعایت قوانین،  مقررات و ضوابط-  مشارکت در کار گروهی- مسئولیت پذیری در فعالیت های جمعی- رعایت بهداشت فردی و اجتماعی- اشتیاق به صداقت و امانت داری- توجه به مطالعه و کتابخوانی) با نظر معلم و مربی و تایید مدیریت مدرسه (مدیر یا معاون) برابر ماده ۴ گزارش می‌شود.

   ماده١۶- پایه تحصیلی دانش‌آموزی که به عللی مانند عدم دسترسی به مدرسه، بیماری و یا اقامت در خارج از کشور نتوانسته به موقع وارد مدرسه شود و یا وقفه‌ای در ادامه تحصیل او ایجاد شده یا مدارک تحصیلی وی در اثر حوادثی از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی از بین رفته است، همچنین دانش‌آموزی که مدارک قابل قبولی برای ارزشیابی ندارد، با رعایت حداقل سن متعارف ثبت‌نام و بررسی‌های انجام شده از سوی شورای معلمان، توسط شورای مدرسه تعیین می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر آمار به رأی شورای مدرسه استناد می شود. (سن متعارف در دوره ابتدایی برای پایه‌های اول تا پنجم به ترتیب ۶ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ سال تمام می‌باشد).

   ماده١٧- با توجه به اینکه در ارزشیابی جدید حضور فعال و مستمر دانش آموز ضروری است، گزارش پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزانی ارائه می شود که حداقل ٨٠ درصد روزهای آموزشی را در مدرسه حضور داشته باشند. در صورتی که دانش آموزی با عذر موجه، کمتر از این میزان در مدرسه حضور داشته باشد، آن سال برای وی وقفه تحصیلی و در صورت غیرموجه بودن غیبت، برای وی ترک تحصیل محسوب می شود.

  تبصره ١- تشخیص موجه و غیرموجه بودن غیبت به عهده شورای مدرسه می باشد.

  تبصره ٢- در مورد دانش آموزانی که یک یا چند سال وقفه تحصیلی داشته باشند، یک سال به سقف سنی مجاز تحصیل آنها اضافه می شود.

   ماده١٨- قبول شدگان ساعی و برجسته پایه های دوم و سوم ابتدایی با رعایت شرایط ذیل و تقاضای کتبی ولی خود می توانند مطابق ماده ۶ در ارزشیابی شهریورماه پایه بالاتر شرکت نموده و در صورت کسب سطح پیشرفت «خیلی خوب» در کلیه دروس به صورت جهشی به آن پایه ارتقا یابند.

  الف) از کلیه دروس آن پایه و پایه(های) قبل، سطح پیشرفت «خیلی خوب» را کسب نموده باشند.

  ب) آموزش و پرورش استثنایی صلاحیت های هوشی و روانی دانش آموز را به این منظور تایید نماید.

  تبصره ١- دانش آموزان موضوع این ماده از ارزشیابی دروس تربیت بدنی و وضعیت تربیتی معاف     می باشند.

  تبصره ٢- استفاده از این ماده صرفاً یک بار در طول دوره ابتدایی و برای یک پایه مجاز می باشد.

  تبصره ٣- گزارش پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با استفاده از مفاد این ماده قبول می شوند در نوبت شهریورماه ارائه شده و در دفتر ثبت ارزشیابی تحصیلی- تربیتی با ذکر استناد به مفاد این ماده ثبت و مهر و امضا می شود.

   ماده ١٩ - در دوره ابتدایی، ارزشیابی از داوطلبان  آزاد صرفاً در پایه پنجم ابتدایی و با داشتن شرط سنی حداقل١۴ سال تمام انجام می شود. این ارزشیابی در کلیه مواد درسی صرفاً به صورت پایانی و از تمام محتوای کتب درسی به شرح جدول ذیل به عمل می‌آید و نتیجه آن مطابق ماده ۴ گزارش می‌شود. برای درس تربیت بدنی و وضعیت تربیتی داوطلبان آزاد رتبه‌ای منظور نخواهد شد.

  ماده ٢٠- مواد و تبصره‌هایی از این آئین‌نامه - که ناظر بر تحصیلات ضمن سال تحصیلی دانش‌آموزان است -شامل داوطلبان آزاد نخواهد شد.

  ماده٢١- نمونه اسناد و مدارک تحصیلی دانش آموزان توسط معاونت آموزش و نوآوری تهیه و با تأیید وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

  ماده٢٢- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و دستورالعمل های آن در داخل و خارج کشور به عهده وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

  ماده٢٣- وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش ارزشیابی این آیین نامه را سه سال پس از اجرای آن به شورای عالی ارائه نماید.

  ماده٢۴- این آیین نامه در جلسات کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و به تایید رسید و با تصویب آن کلیه مصوبات قبلی مغایر، برای مدارس مجری این طرح لغو می‌شود.

  پیوست ١:

  اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

  به منظور نظام بخشی به فعالیت های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وبا توجه به رویکردها و نگرش‌های نوین در تعلیم وتربیت، اصول زیر تحت عنوان «اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» تعیین می‌شود:

  ١- جدایی ناپذیری ارزشیابی از فرایند یاددهی ـ یادگیری

  ارزشیابی دانش آموزان باید به عنوان بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی - یادگیری ونه به عنوان نقطه پایانی آن تلقی شود .

  ٢- استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی‌ـ یادگیری و اصلاح برنامه‌ها وروش‌ها

  هدف غایی ارزشیابی ، اصلاح وبهبود فرآیند یاددهی _ یادگیری است و نتایج ارزشیابی‌ها باید در اصلاح برنامه‌ها و روش ها مورد استفاده قرار گیرد.

  ٣- هماهنگی میان هدف ها، محتوا، روش‌های یاددهی- یادگیری و فرایند ارزشیابی

  در ارزشیابی باید تناسب و هماهنگی بین هدف ها، محتوا و روش های یاد دهی - یادگیری مربوط به هر درس مورد توجه قرار گیرد.

  ۴- توجه به آمادگی دانش آموزان

            درطراحی و اجرای انواع برنامه‌های ارزشیابی باید به آمادگی‌های جسمی، عقلی، عاطفی و روانی دانش‌آموزان توجه شود.

  ۵- توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان

  در ارزشیابی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی، عقلی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و حرکتی دانش آموزان توجه شود.

  ۶- توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مهارتها

  در ارزشیابی، متناسب با محتوای آموزش وپرورش باید به حیطه دانش ها، نگرش‌ها و مهارت های دانش آموزان توجه شود.

  ٧- توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود (خودارزشیابی)

  در ارزشیابی باید شرایطی فراهم شود که دانش آموز نیز بتواند از یادگیری ها و عملکردهای خود و دیگر دانش آموزان ارزشیابی کند.

  ٨- ارزشیابی از فعالیت‌های گروهی

       درنظام ارزشیابی،علاوه برارزشیابی فردی، باید از فعالیتهای گروهی نیز ارزشیابی به عمل آید.

  ٩- توجه به فرآیندهای فکری منتهی به تولید پاسخ

       درارزشیابی باید علاوه بر پاسخ نهایی، به فرآیندی که منجر به تولید پاسخ شده است توجه کرد.

  ١٠- «تأکید بر نوآوری و خلاقیت»

        درارزشیابی باید با تأکید بر روش حل مسأله، زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان را فراهم کرد.

  ١١- تنوع روش‌ها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی

       با توجه به اهداف ،ماهیت ونوع موارد ارزشیابی ، از انواع مختلف روش ها و ابزارهای ارزشیابی(مانندپرسشهای شفاهی،آزمون های عملی،انواع پرسشهای عینی و انشایی ، روش‌های مشاهده رفتار، پوشه های مجموعه کار ، ارایه مقالات وطرح‌ها، گزارش مربوط به فعالیت های تحقیقاتی، ارزشیابی عملکردی،ارزشیابی مستمر، انواع دست ساخته ها، روش خودسنجی و...) استفاده می شود.

  ١٢- استفاده از انواع ارزشیابی

         در فرآیند یاددهی- یادگیری لازم است با توجه به هدف ها، محتوا و روش های تدریس از انواع ارزشیابی ها (از قبیل تشخیصی، تکوینی، مجموعی، هنجار مرجع، هدف مرجع، درونی، بیرونی، ملی و...) استفاده شود.

  ١٣- استقلال مدرسه و معلم در فرایند ارزشیابی

  در فرایند ارزشیابی باید استقلال مدرسه و معلم در چارچوب سیاستهای کلی آموزش و پرورش حفظ شود.

  ١۴- اصل رعایت قواعد اخلاقی و انسانی در ارزشیابی

  به موجب این اصل ، ارزشیابی باید به گونه ای ساماندهی واجرا شود که موجب خدشه دار شدن حقوق، تعاملات انسانی ، اعتماد به نفس و سلامت روانی دانش آموز یا معلم نگردد.

  ١۵- اصل توجه به تفاوت های فردی

        در انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می بایست به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه شود .

  ١۶- ضرورت هماهنگی در تحقق اصول ارزشیابی

  در به کار گیری اصول فوق الذکر باید میان سازمان ها، مراکز ، ادارات، واحدها و سایر بخش‌های مسئول ارزشیابی در مورد روش‌ها ، ابزارها، معیارها‌و برنامه‌های اندازه‌گیری و سنجش‌پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، تعهد و هماهنگی کامل وجود داشته باشد.

  پیوست ٢:

  تعاریف

  ارزشیابی:به فرآیند نظامدار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات به منظور تعیین میزان تحقق اهداف مورد نظر، براساس ملاک‌ها و معیارهای مشخص شده، اطلاق می‌شود.

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی: فرایند منظم جمع آوری اطلاعات به منظور بررسی، داوری و قضاوت در مورد تلاش‌های یادگیری دانش‌آموزان و فعالیت‌های معلم در دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی براساس ملاک‌های معین است.

  ارزشیابی توصیفی: شیوه‌ای از ارزشیابی تحصیلی - تربیتی است که اطلاعات لازم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری، با استفاده از ابزارها و روش‌های مناسب مانند کار پوشه، آزمون‌ها (با تأکید بر آزمون‌های عملکردی) و مشاهدات در طول فرایند یاددهی - یادگیری به دست می‌آید؛ تا براساس آن بازخوردهای کیفی مورد نیاز برای کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش‌آموز ، معلم و اولیاء حاصل آید.

  ارزشیابی تکوینی: نوعی از ارزشیابی است که در طول فرایند یاددهی- یادگیری به طور پیوسته و مداوم برای شناسایی و تقویت قوت‌ها و شناسایی و رفع ضعف ها، موانع و مشکلات یادگیری فراگیران صورت می‌گیرد.

  ارزشیابی پایانی: به منظور تشخیص تحقق اهداف آموزشی- تربیتی در پایان نوبت و یا سال تحصیلی از طریق جمع بندی و تحلیل نتایج ارزشیابی‌های تکوینی وسایر اطلاعات به دست آمده، صورت می‌پذیرد و نتایج آن به شکل توصیفی گزارش می‌شود.

  آزمون: ابزاری است برای اندازه‌گیری و سنجش آموخته‌های دانش‌آموزان در قالب سؤالات کتبی، شفاهی و موقعیت‌های عملی.

  آزمون مداد- کاغذی: مجموعه سؤالات کتبی است که توسط دانش آموزان به صورت نوشتاری پاسخ داده می‌شود.

  آزمون‌عملکردی: ابزاری است که به وسیله آن عملکرد، تلاش و فعالیت‌های دانش‌آموز در موقعیت‌های عملی و قابل مشاهده سنجیده می‌شود.

  کار پوشه: مجموعه‌ای هدفمند از نمونه فعالیت‌ها و کارهای مختلف دانش‌آموز است که به منظور مستند کردن فرایند تلاش و پیشرفت و موفقیت او در طول سال تحصیلی با مشارکت دانش‌آموز، معلم و اولیاء  جمع آوری، طبقه‌بندی و مدیریت می‌شود.

  ثبت مشاهدات: روشی است برای ثبت و توصیف وقایع و رفتارهای قابل مشاهده دانش آموز، در حیطه‌های مختلف که اطلاعات مناسبی را برای شناخت دقیق‌تر دانش‌آموز در اختیار معلم و اولیاء قرار می‌دهد.

  بازخورد: فرآیندی است که در آن معلم، واکنش‌های خود را در قبال تلاش و عملکرد دانش‌آموز ، با هدف راهنمایی، تشویق و کمک به وی و با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مختلف (کلامی، غیرکلامی، مکتوب و ...) ارایه می‌دهد.

  فرایند یادگیری: فعالیت‌ها و اقداماتی است که دانش‌آموز با راهنمایی و هدایت معلم برای دستیابی به اهداف آموزشی - تربیتی پیش‌بینی شده، انجام می‌دهد.

  گزارش پیشرفت تحصیلی- تربیتی: جمع‌بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی‌های تکوینی که در طول فرایند یاددهی - یادگیری با ابزارهای مناسب صورت گرفته و ارائه تصویری کلی از آموخته‌ها- مهارت‌ها- توانایی‌ها و نگرش‌های دانش‌آموز به منظور تقویت نقاط قوت و رفع موانع یادگیری دانش‌آموز است.

  اهداف برنامه درسی: اهدافی است که توسط برنامه‌ریزان درسی برای دوره، پایه و عناوین درسی ابتدایی، پیش بینی شده و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

  وضعیت آموزشی - تربیتی: شرایط، موقعیت و جایگاه دانش‌آموز است که  در فرایند یادگیری با توجه به مستندات جمع‌آوری شده درخصوص یادگیری و رفتار او تعیین می‌شود.

  فعالیت‌های مکمل: فعالیت‌هایی است که معلم یا مربی به منظور غنای فرایند یاددهی- یادگیری - علاوه بر آنچه که در کتابهای درسی پیش بینی می‌شود-  در نظر می‌گیرد تا فرصت‌های یادگیری بهتری را برای دانش‌آموز فراهم کند.

  درس پژوهی: پژوهش‌هایی است که دانش‌آموز در ارتباط با موضوعات درسی با هدایت و راهنمایی معلم یا مربی انجام می‌دهد.

  پروژه: مجموعه فعالیت‌های هدفمندی است که معلم یا مربی برای تعمیق، تثبیت و کاربست یادگیری دانش آموز به صورت فردی و گروهی تعیین می‌کند.

  کلاس‌های جبرانی: جلسات آموزشی اضافه بر ساعات درسی عادی دانش آموزان است که به منظور جبران ضعف‌های درسی آنها در چارچوب قوانین و مقررات شورای عالی، توسط مدرسه پیش‌بینی می‌شود.

  فوق برنامه: فعالیت‌ها و برنامه‌هایی هستند که در برنامه درسی یا جدول ساعات مدرسه منظور نشده اند ولی زیر نظر مدرسه یا در مراکز مکمل مدرسه زیر نظر منطقه یا ناحیه و به انتخاب دانش‌آموزان انجام می‌گیرند.

  مقیاس: یک مفهوم قراردادی است که براساس آن میزان عملکرد دانش‌آموزان در دستیابی به اهداف سنجیده و تعیین می‌شود.

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 0:28 توسط : اسد | دسته : | 137 بازدید
 • []

 • آشنایی با طرح جابر :

  جشنواره علمی جابر بن حیان ( پروژه های علمی دانش آموزان دوره ابتدایی ) انتخاب موضوع برای پروژه علمی چه بسا دانش آموزانی که تصمیم گرفته باشند در یک نمایشگاه علمی شرکت کنند اما مطمئن نیستند که کار را باید از کجا شروع کنند . اولین قدم یعنی شکل دهی یک سوال برای پروژه ، می تواند مهمترین و در عین حال سخت ترین بخش کار باشد . · نکتۀ قابل تامّل در اینجا این است که اگر این کار با موضوعات مورد علاقه شما شروع شود ، اوقاتی توأم با سرگرمی و یادگیری بیشتر خواهید داشت و با صرف وقت خود برای پروژه احساس خستگی نخواهید کرد . پس از همان ابتدا بهتر است از انتخاب موضوعاتی که مورد علاقۀ شما نیست پرهیز کنید تا پروژۀ علمی برایتان خسته کننده و ملال آور نشود . · وقتی یک موضوع کلّی را که مورد علاقۀ شماست پیدا کردید ، سؤالی را که می خواهید به آن پاسخ دهید طرح کنید . یک سؤال علمی معمولاً با کلماتی مثل : چگونه ، چه ، کِی ، چه کسی ، کدام ، چرا یا کجا شروع می شود . برای مثال اگر شما به موضوع روبات ها علاقمند هستید ، سؤال شما ممکن این باشد : " بازوی یک روبات برای بلند کردن یک وزنه چقدر نیروی الکتریکی مصرف می کند ؟ " · برای پروژه های آزمایش دقت کنید که آیا می توانید یک " آزمایش کنترل شده " برای یافتن جواب سوالتان طراحی کنید؟ دریک آزمایش کنترل شده، فقط باید یک عامل ( متغیر ) را تغییر دهید ، و عوامل دیگر را که ممکن است روی آزمایش شما تاثیر بگذارند کنترل کنید ، تا آنها دخالتی نداشته باشند ؟ اگر نمی توانید یک آزمایش کنترل شده طراحی کنید ، پس باید سؤالتان را تغییر دهید . · سؤال پروژۀ علمی شما باید شامل عوامل یا خصوصیاتی باشد که بتوانید به آسانی با یک کمیت عددی آنها را بسنجید . یا عوامل و خصوصیاتی که به آسانی فابل شناسایی باشند ، مثل رنگ ها . · لیست پروژه های غیر مجاز را بررسی کنید و اگر موضوع شما به بعضی از موارد این لیست نزدیک است ، بهتر این است که موضوع دیگری را انتخاب کنید تا اطمینان شما از دستیابی به موفقیت در نمایشگاه پروژه های علمی بیشتر شود . سه گام برای شکل دهی سوال پروژه آزمایش : 1- یک موضوع را که به آن علاقمند هستید در نظر بگیرید : برای مثال : · مردم · حیوانات · گیاهان · سنگ ها · فضا · آب و هوا · الکتریسیته 2- مطمئناً شما می توانید از هر کدام از این موضوعات ده ها پروژه طراحی کنید . حالا سعی کنید روی یک جنبۀ خاص از موضوع مورد نظرتان تمرکز کنید و سعی کنید یک سوال در بارۀ آن مطرح کنید . سوالات علمی معمولاً با این کلمات شروع می شوند : چگونه ، چه ، کِی ، چه کسی ، کدام ، چرا یا کجا . برای مثال · مردم : چه عواملی بر سلیقه افراد در انتخاب تفریحات موثر است؟ · حیوانات : چگونه می توان یک حیوان سیرک را به بهترین شکل تربیت کرد ؟ · گیاهان : چگونه می توان از گیاهان به شکل بهتری در مقابل آفات محافظت کرد ؟ · سنگ ها : رنگ های مختلف موجود در سنگ ها چه معنی خاصی دارند ؟ · فضا : در آسمان شب چه یافت می شود ؟ · آب و هوا : آب و هوا چگونه تغییر می کند ؟ · الکتریسیته : یک باتری چگونه الکتریسیته تولید می کند ؟ 3- تا اینجا خیلی به موضوع نزدیکتر شده ایم ، حالا روی همان ایده کار کنید اما خیلی جزئی تر و دقیق تر . واقعاً دوست دارید چه چیزی را بسنجید یا نشان دهید ؟ به این فکر کنید که شما چه اطلاعات خاص و دقیقی را می توانید راجع به این ایده کشف کنید . در علم اطلاعاتی با اهمیت شمرده می شوند که دقیق و جزئی باشند . · مردم:آیا افراد راست دست و چپ دست به یک اندازه موسیقی ، سینما و باغ وحش را دوست دارند ؟ · حیوانات : آیا مدت زمان دوره ی تربیت یک حیوان تفاوتی در تربیت نهایی او دارد ؟ · گیاهان : آیا کشت همزمان لوبیا با یک گیاه دیگر می تواند لوبیا را از آفت سوسک محافظت کند ؟ · سنگ ها : چگونه می توان وجود مواد معدنی خاص را در یک سنگ تعیین و نمایان ساخت ؟ · فضا : تعداد شهاب سنگ ها در شب های مختلف چه نوساناتی دارد ؟ · آب و هوا : آیا از تغییرات ابرها در آسمان می توان مه گرفتگی را پیش بینی کرد ؟ · الکتریسیته : آیا یک باتری کهنه دوباره کار می کند ؟ طبیعت و دنیای پیرامون یک لیست بزرگ از موضوعات در اختیارتان قرار داده است ! فقط کافی است فکر خودتان را به کار بیندازید و یکی را انتخاب کنید ... . اگرهم بخواهید می توانید برای پیدا کردن پروژه مورد علاقه خود از لیست پروژهای این کتاب استفاده نمایید . این لیست مجموعه وسیعی از ایده ها را در اختیار شما قرار می دهد که بعضی از آنها در حد یک دانش آموز دبیرستانی و حتی یک دانشجو است پس دقت کنید پروژه ای را انتخاب کنید که متناسب با توان و پایه تحصیلی دانش آموزتان باشد و نباید دانش آموزان را وادار به انتخاب و انجام پروژه هایی کنید که خارج از توان آنهاست . تذکر : پروژه های نمایش ، تحقیق و مدل از نظر ماهیتی شباهت زیادی به هم دارند و به آسانی به هم تبدیل می شوند لذا مرزهای این سه نوع پروژه بسیار به هم نزدیک است و ممکن است گاهی در تشخیص نوع آنها دچار مشکل شویم . در اینگونه موارد به هر نتیجه ای که رسیدید آن را ملاک عمل قرار داده و کار را ادامه دهید تا این موضوع لطمه ای به روند اجرای پروژه وارد نکند . حیوانات حیوان مورد نظر من چگونه حرکت می کند ؟ بی مهرگانی که انسان از آنها تغذیه می کند حشرات : خوب یا بد ؟ مگس ها پشه ها زنبورها جیرجیرک ها پروانه ها مورچه ها سنجاقک ها زنبورها ( بی عسل ) حشرات پرنده عنکبوت ها کرم های خاکی کرم های خاکی و خاک حیوانات ساده و ابتدایی حیوانات ماقبل تاریخ حشرات ماقبل تاریخ عصر خزندگان آیا دایناسورها خونگرم بودند ؟ روشهای مهار زیستی (مبارزه بیولوژیک ) پرندگان حیاط خانه ی ما مراقبت و تغذیه ی پرندگان اعضاي بدن یک پرنده مهاجرت پرندگان اجزای یک تخم مرغ موشها غذای ما را می خورند اعضاي بدن یک اسب جانوران کیسه دار زیست شناسی انسان قلب انسان گردش خون دستگاه عصبی دندان چگونه می پوسد؟ پوست چگونه التیام پیدا می کند ؟ چشم انسان اجزای چشم گوش تغذیه انسان یک صبحانه سالم ارزش غذا درون میوه آزمایش وجود نشاسته در غذا گیاهان گیاهان ماقبل تاریخ خزه ها گیاهان چگونه تولید مثل می کنند ؟ رشد و نمو درختان داستان زندگی یک درخت ویژگی های برگ جوانه زدن گیاهان به سوی نور رشد می کنند کلروفیل ( سبزینه ) گلخانه ی مینیاتوری دانه ها چگونه سفر می کنند ؟ گلهای وحشی اجزای یک گل اجزای یک سلول کلکسیون گل انواع مختلف پوست درختان بوم شناسی ( اکولوژی ) یک آکواریوم متوازن مطالعه در باره زیستگاه درختان خیابان نزدیک خانه ما علف هایی که اطراف خانه ما می رویند بوم شناسی حیاط مدرسه ی ما چیزهایی که روی یک گیاهِ تنها زندگی می کنند آتش سوزی در بوته زارها تولدی تازه در دل آتش سوزی بوته زارها زیست بوم های جهان ( بیوم ها ) داخل یک توده ی گیاهی در حال پوسیدن درون یک درخت پیر حیواناتی که زیر زمین زندگی می کنند علوم فضا منظومه ی شمسی خورشید ، ماه و زمین هلال های ماه شهاب ها سیارک ها شفق های قطبی صور فلکی مورد علاقه من علوم زمین گسل ها و ترک ها خسارت زلزله آتشفشان ها کوه ها چگونه پدید آمده اند ؟ صخره ها ( پرتگاه ها ) چگونه تشکیل می شوند ؟ دره ها چگونه تشکیل می شوند ؟ زغال سنگ نفت و اکتشاف آن گاز طبیعی رسوبات روش های حفاظت از خاک منشا شوری خاک بیابان ها چرا و چگونه گسترش پیدا می کنند ؟ آب و هوا فشارسنج و آنچه به ما می گوید ابر ها مه و غبار باران و برف تگرگ اندازه گیری باد پزشکی واکسن ها چگونه عمل می کنند ؟ مرگ سیاه آنتی بیوتیک ها چگونه عمل می کنند ؟ بیهوشی آب تمیز و سلامتی متفرقه ماده چیست ؟ ماده از چه چیزی تشکیل شده است ؟ انواع ماده فیزیک اسباب بازی ها پل هایی که سقوط می کنند و علت آن خط شاخص حداکثر وزن بار کشتی الکتریسيته و مغناطیس زنگ زدن و پیشگیری از آن الکتریسیته چگونه تولید می شود پیل الکتریکی دانیل مدلی از یک پیل الکتریکی مدلی از یک مولد برق (ژنراتور) تلفن علائم تلگراف فرستادن پیام با الکتریسیته طرز کار تلگراف یک قطب نمای ساده اصول یک مبدّل (ترانسفورماتور) طرز کارآهنربای الکتریکی مدلی از علائم ترافیکی ترن ها علائم ترافیکی چگونه کار می کنند ؟ ( مثل چراغ راهنمایی ) موارد استفاده از سیم پیچ در خانه مخابره ی الکتریکی ( رله ) ساختمان یک زنگ الکتریکی چراغ های چشمک زن طرز عمل زنگ در خانه انرژی جاهایی که از آن کسب انرژی می کنیم تغییر و تبدیل های انرزی انواع سوخت فراورده هایی که از نفت ساخته می شوند نیروی باد تغییرات شیمیایی ضرورت هوا برای سوختن آتش نیرو و غذاهايی که از دریا می گیریم منابع طبیعی ما یک کوره ی خورشیدی نیروی بخار توربین های بخار چرخهای آبگرد که آب از بالا یا پایین آنها را می گرداند کاربرد رساناها و عایق ها ماشین ها و مهندسی ماشین های ساده ماشین ها کارها را آسان تر می کنند تکیه گاه و اهرم مدلی از یک اسکلت بازده یک طناب و قرقره انتقال نیرو به وسیله ی نوارها ، تسمه ها و زنجیر ها مدلي از يك هواپیما طرح های مختلف براي يك هواپیماي کاغذی چه چیزی باعث می شود که بادبادک ( یا کایت ) به خوبی پرواز کند ؟ اجزای یک قایق بادبانی اجزای یک آسیاب بادی طرز کار یک پمپ آبی مکنده طراحی پمپ یک پمپ تلمبه ای در حال فعالیت دانش به کار رفته در کمان تیراندازی ابزارهای ساختمان سازی و بلند کردن بار در قرون وسطی ابزارهای محاصره شهرها (Siege engines ) در جنگ هاي قدیم حفر تونل با دست منجنیق ها ، فلاخن ها وابستگان آنها ساختار بدن گردش خون در جانوران مختلف مدلی از قلب کسب اکسیژن از محیط اطراف بدن مدل شش دستگاه گوارش بی مهرگان چگونه غذایشان را می جوند ؟ دندان در جانوران مختلف مقایسه چند اسکلت پاکسازی و سرهم کردن اسکلت يك جانور مدل پای یک بندپا دستگاه عصبی وقفه های زمانی در بروز عکس العمل شنوایی در جانوران مختلف بینایی در جانوران مختلف مدلی از چشم فاصله ی کانونی چشم مدلی از گوش انسان قابل رویت کردن امواج صوت فیدبک (پسخورد ) در موجودات زنده مقايسه بال در خفاش ، پرندگان و حشرات سنگواره ها ، تاریخ حیات مجموعه پوسته ها و صدف ها سنگواره ها چگونه تشکیل شده اند فسیلها چگونه كشف و آماده نمايش می شوند ؟ سنگواره ها چگونه تفسیر می شوند ؟ عمرسنجی با حلقه های رشد درختان علوم زمین درون یک غار کانی ها : منابع ، توزیع مقطع عرضی یک آتشفشان مقطع عرضی یک چاه نفت مقطع عرضی کره زمین کانی ها نفت خام و مواد نفتی نیروهایی که پوسته زمین را تغییر می دهند چه عواملی باعث فرسایش می شوند ؟ شواهد رخداد فرسایش چگونه می توان از فرسایش خاک جلوگیری کرد ؟ آلودگی هوا : دلایل و راه حل ها بارندگی : باران ، برف و تگرگ لرزه نگار اندازه گیری عمق اقیانوس مدل هایی از چین خوردگی و گسل آب چرخه ی آب علل پیدایش شوره زار در خاک راه های رفع شوره زار در خاک تقطیر آب تقطیر خورشیدی آب شور روشهای تصفیه آب جوی ها ، قنات ها و آب گذر ها ذخیره ی آب و مدیریت آب آب یک ترکیب استثنايي مطالعه ای در باره نهر( جویبار ) جزر و مد ، علل و پیش بینی آن سیل ها ( طغیان ها ) و علل آنها خشکسالی ها و اثرات آنها مدلی از یک چشمه آب چشمه برای نوشيدن بهتر است يا چاه ؟ چکه کردن شیر و هدر رفتن آب شکل گیری قطره آب مقايسه الیاف متفاوت از نظر قدرت جذب آب هواشناسی یک ایستگاه هواشناسی آلات دقیق هواشناسی و پیش بینی هوا مدل یک بادنما ساخت یک بادسنج کارآمد باران سنج چگونه کار می کند ؟ ابزارهای هواشناسی در خانه دانه های برف شبنم اوضاع جوی در محل زندگی شما چه چیزی باعث تیره شدن بعضی ابر ها می شود ؟ علوم فضا علل ایجاد شب و روز علل ایجاد فصول علل گرفت ماه یا خورشید ستاره شناسی بدون در دست داشتن تلسکوپ مدلی از منظومه شمسی سیارات سیارک ها ( خرده سیاره ها ) ستاره های دنباله دار گردش سیارات منظومه خورشیدی ما هلال های ماه صورت های فلکی ( برج ها ، منظومه ها ) مسافرت به فضا در آینده انواع مختلف تلسکوپ ماه از زمین چقدر فاصله دارد ؟ خورشید از زمین چقدر فاصله دارد ؟ یک سیاره از زمین چقدر فاصله دارد ؟ یک ستاره از زمین چقدر فاصله دارد ؟ اکتشاف سیاره های مربوط به ستارگان دیگر اجسام شیشه و کاربردهای آن انبساط و انقباض مایعات کدام فلزات گرما را بهتر هدایت می کنند ؟ مدلي از اتم هاي مختلف مدلي از ملکولهاي مختلف مدلي از بلورهاي مختلف چه نوع چسبی دو تخته را بهتر به هم مي چسباند ؟ تغییر شکل تدریجی كوه ها صنعت و فناوری پل ها استحکام مواد و مصالح فلزات چگونه ساخته می شوند ؟ فلزات چگونه به اشكال دلخواه در مي آيند ؟ انواع پلاستیک چگونه ساخته می شوند ؟ پلاستیک چگونه به اشكال دلخواه در مي آيد ؟ شیشه چگونه ساخته می شود ؟ قالب گیری و ریخته گری نمک و کاربرد های آن ماشین آلات صنعتی دستگاه ها و ابزار ها تکنیک های بافندگی و دوزندگی روش های چاپ ظروف سفالی و انواع سرامیک حمل ونقل و انبار دانه ها روش هاي نگهداری وذخیره غذا قبل از اختراع یخچال ساختن کشتی ها و قایق ها بدون وجود میخ ابزارهای سنگی اختراعات یک دستگاه تصفیه کننده ی آب با انرژی خورشید استفاده های تازه از قطعات دور ریز دفع حلزون ها از باغچه ساخت یک دام برای حشرات پرنده ساخت یک تله ی کار آمد برای سوسک حمام یک دستگاه سوسک یاب یک دستگاه موش یاب دور نگهداشتن مورچه ها از آشپزخانه دور نگهداشتن گربه ها از باغچه فیزیک نور ( اپتیک ) نور و رفتار آن لامپهای قدیمی و جدید عدسی هاي مقعر و محدب عینک چگونه کار می کند ؟ چه نوع عینک آفتابی بیشترین مقدار نور را سد می کند ؟ مدلی از یک پیرابین ( پریسکوپ ) که در آن از منشور استفاده شده است ذره بین چگونه کار می کند ؟ میکروسکوپ چگونه کار می کند ؟ مدلی از یک میکروسکوپ ساده ؟ دوربین ها و موارد استفاده از آنها نورافکن ( پروژکتور ) خطاهای ديد استتار در طبیعت نقشه برداری و اندازه گیری مدرج کردن و تنظیم ( کالیبره کردن ) ساعت های آبی اثر درجه حرارت برساعت آبی ساعت آفتابی و طراح هاي مختلف آن شمع ابزاری برای زمان سنجی ساخت یک شمع با کارآمدي بيشتر علوم قانونی اثر انگشت ،شیوه ای برای تشخیص هویت خط مداد زیر میکروسکوپ شناسایی کردن جوهر های مختلف شناسایی کردن انواع مختلف قلم شناسایی کردن گرافیت مدادهای مختلفی که در يك نوشته از آنها استفاده شده است تعیین نوع منسوجات و پارچه ها تنها از روی یک تار نخ آنها مجموعه ها ( کلکسیون ها ) مجموعه ای از سنگ های یک ناحیه مجموعه ای از سنگ هاي ساختماني مجموعه ای از فسیل های یک ناحیه مجموعه ای از کانی های یک ناحیه مجموعه ای از گلسنگ های یک ناحیه مجموعه ای از خزه های یک ناحیه مجموعه ای از بلورها مجموعه ای از برگ ها مجموعه ای از چوب مجموعه ای از دانه مجموعه ای از صدف مجموعه ای از پر مجموعه ای از عکس پرندگان یک ناحیه مجموعه ای از عکس ابرها نواری از آواز قورباغه های یک ناحیه نواری از آواز پرندگان یک ناحیه مجموعه ای از گلهای وحشی خشک شده مجموعه ای از علف های خشك شده یک ناحیه مجموعه ی دانه گرده غلات جمع آوری شده از گیاهان محلی آلبومی از عکس ماهی های یک ناحیه ی کوچک مجموعه عکسهایی از رد پاها و مدفوع جانوران وحشی مجموعه ای از ریزنگارها ( عکس میکروسکوپی ) مربوط به الیاف مختلف مجموعه ی عکس هایی که با یک دوربین ساده ی سوراخ دار ( بدون لنز ) گرفته شده است پژوهش فیزیکی آهنرباها چگونه کار می کنند ؟ آهنرباها چگونه ساخته می شوند ؟ آهنرباچه چیزهایی را جذب می کند ؟ قدرت یک آهنربا را چگونه اندازه گیری می کنند ؟ ناثیردمای هسته مرکزی یک آهنربای الکتریکی بر قدرت آن تاثیر دما بر قدرت یک آهنربای دائمی چه چیز می تواند سدی در مقابل نیروی میدان مغناطیسی ایجادکند ؟ آیا آهنربا می تواند اطلاعات یک فلاپی دیسک را پاک کند ؟ آیا در جه حرارت بر رسانایی الکتریکی موثر است ؟ جریان الکتریکی چگونه تحت تاثیر ضخامت سیم قرار می گیرد ؟ مقایسه انواع سیم از نظر رسانایی الکتریکی چوب تر چطور رسانایی است ؟ آیا درجه حرارت بر عملکرد یک سلول خورشیدی موثر است ؟ نیروهای بین دو آهنربا صوت چگونه می توان نشان داد که صوت لرزش و ارتعاش است ؟ چگونه می توانیم تشخیص دهیم که یک صدای خاص از کجا می آید ؟ هنگام شلوغی ، چقدر در شنیدن یک صدا درست عمل می کنیم ؟ آیا مادران می توانند صدای گریه ی بچه خود را ازمیان چند بچه تشخیص دهند ؟ آیا پدران می توانند صدای گریه ی بچه خود را ازمیان چند بچه تشخیص دهند ؟ والدین در مقایسه با سایر بزرگسالان به صدای گریه یک بچه چگونه واکنش نشان می دهند ؟ صدای صحبت شما تا چه فاصله ای می تواند از میان یک لوله منتقل شود ؟ در یک لوله دراز انتقال صدا چگونه تحت تاثیر قطر لوله قرار می گیرد؟ ساز لیوانی ( با جامهای پایه دار ) تاثیر صوت روی شعله شمع نغمه سرایان سپیده دم آواها و اینکه ما چگونه فرق آنها را تشخیص می دهیم مقایسه جامدات مختلف از نظر انتقال صوت آیا طول یک شیئ مرتعش بر صدای آن موثر است ؟ عبور صوت از درون آب فیزیک کلاسیک آیا همه ی فلزات وقتی گرم می شوند به یک اندازه منبسط می شوند ؟ آیا دمای هوا روی ابعاد یک بادکنک اثر می گذارد ؟ آیا دما تاثیری بر پرواز یک بالون هوای گرم دارد ؟ مایعات وقتی گرم می شوند چقدر منبسط می شوند ؟ هدایت گرمایی در فلزات مختلف نقاط اصلی اتلاف گرما در فلاسک های عایق حرارت ( مثل فلاسک چای ) کجاست ؟ آیا یک فویل آلومینیومی تفاوتی در مدت زمان پخت ایجاد می کند ؟ فلزات چگونه از نظر هدایت گرمایی مقایسه می شوند ؟ برای شناور کردن یک تخم مرغ روی آب چه مقدار نمک لازم است ؟ آیا آب نمک زودتر از آب خالص به جوش می آید ؟ تاثیر رنگ جسم برمیزان جذب تابش حرارتی توسط آن جسم مقایسه چگالی گازهای مختلف مقایسه اثر نمک های متفاوت بر نقطه انجماد آب ساخت یک ژنراتور بادی رسم مسیر حرکت یک توپ در هوا نور و بینایی محاسبه زمان یک برق فلاش دوربین عکاسی طراحی یک دوربین ساده سوراخ دار ( بدون لنز ) بهتر از نمونه های موجود یافتن اندازه بهینه روزنه دوربین های ساده ی سوراخ دار ( بدون لنز ) عبور نور از درون آب و نتایج آن رنگین کمان ها چگونه شکل می گیرند ؟ عدسی هایی از یخ وسایر مواد یک میکروسکوپ خانگی عکسبرداری از اشیای ریز استروسکوپ ( برجسته بین ) شیمی مقایسه انحلال پذیری مواد مختلف ؟ آیا دما بر انحلال پذیری موثر است ؟ تغییرات شیمیایی چگونه تحت تاثیر گرما قرار می گیرد ؟ تغییرات شیمیایی چگونه تحت تاثیر نور قرار می گیرد ؟ تاثیرغلظت اکسیژن بر سرعت سوختن انعقاد ( لخته شدن ) فناوری طعمه های مصنوعی متصل به قلاب ماهیگیری بستن طناب و گره های ویژه ملوانان ساعت های آفتابی و طرح های مختلف آن یک چتر نجات باید چقدر بزرگ باشد ؟ چه عواملی بر سرعت فرود چترنجات تاثیر دارد ؟ هواپیماها چگونه پرواز می کنند ؟ طراحی یک بومرنگ با کارایی بهتر طراحی چتر نجات و اندازه گیری سرعت حد فرود آن پروانه یک پنکه چند پره باید داشته باشد ؟ اندازه ، شکل و جنس بادبان و تاثیر آن بر سرعت قایق بادبانی طرح های مختلف لنگرهای دریایی طرح های کارامد آسیاب های بادی طرح پره های آسیاب بادی چگونه بر قدر ت آن اثر می گذارد ؟ بهترین شکل برای پروانه کشتی یا هواپیما فلزات ریخته گری شیشه گری با دمیدن آزمایشات آشپزخانه ای یک چای کیسه ای پس از مصرف چقدر وزن از دست میدهد ؟ یک ساقه ی کرفس وقتی در آب خیسانده می شود چقدر خمیدگی را تحمل می کند ؟ درجه ی شکفتگی ذرت پف فیل ( Popcorn ) طبقه بندی و تفکیک زباله های آشپزخانه ای نان برشته شده زودتر کپک می زند یا نان سفید ؟ تشخیص یک تخم مرغ تازه از یک تخم مرغ مانده تشخیص یک تخم مرغ آب پز شده از یک تخم مرغ خام آیا مواد آلی تجزیه پذیر قابل بازیافت هستند ؟ موزهای قهوه ای چه عاملی باعث قهوه ای شدن سیب ها می شود ؟ یک سیب چه قدر آب دارد ؟ در میوه های خشک چه مقدار آب موجود است ؟ یک پرتقال چه قدر آب دارد ؟ پرتقال درون یخچال سریعتر می پوسد یا بیرون آن ؟ چگونه می توانیم رسیدن میوه را سرعت دهیم یا کند کنیم ؟ آیا نور بر سرعت رسیدگی سیب موثر است ؟ آیا درجه حرارت بر سرعت رسیدگی سیب موثر است ؟ اگر سیب ها را جدا از هم قرار دهیم آیا سرعت رسیدن آنها کند تر می شود ؟ چه شرایطی رسیدگی میوه را به تاخیر می اندازد ؟ کدام قسمت یخچال مناسبترین جا برای ذخیره میوه است ؟ آیا همه ی میوه ها در یخچال ماندگاری بهتری دارند ؟ کاهو درون یخچال ماندگاری بیشتری دارد یا بیرون آن ؟ مناسب ترین دما برای نگهداری شیر چقدر است ؟ آب داغ زودتر منجمد می شود ، یا آب سرد ؟ خاصیت ضد انجمادی نمک آیا می توان با انجماد نمک را از آب جدا کرد ؟ آیا آب نمک زودتر از آب خالص تبخیر می شود ؟ یک تکه یخ در آب زودتر ذوب می شود یا در هوا ؟ رنگهای گیاهی سرعت رنگ پریده شدن لباس هایی که بارنگهای طبیعی رنگ شده اند آیا سرعت رنگ پریدگی همه ی رنگها یکسان است ؟ کدام رنگهای شیمیایی دوام بیشتری در مقابل شستشو دارند ؟ در غباری که ازخانه جمع آوری شده است چه چیزهایی وجود دارد ؟ حشرات موجود در غبار کدام آبمیوه های طبیعی حاوی بیشترین ویتامین C هستند ؟ آیا حرارت ویتامین C را ازبین می برد ؟ آیا نور برمیزان ویتامین C موجود در آبمیوه موثر است ؟ کدام نوع بسته بندی از ویتامین C موجود در آب پرتقال به بهترین شکل محفاظت می کند ؟ کدام نوشیدنی متداول بیشترین اسید را دارد ؟ آب و سیالات دیگر مایعات در آب شیر چه چیزهایی وجود دارد ؟ در آب لوله کشی چه نوع باکتری هایی یافت می شود ؟ آزمایش خلوص و پاکی آب های بسته بندی شده آزمایش کیفیت آب آب خانه ی ما چقدر پاک و خالص است ؟ آیا می توان از انرژی خورشیدی برای پاکسازی آبهای آلوده استفاده کرد ؟ آیا مقدار ماده ی حل شده در یک محلول بر سرعت تبخیر آن محلول موثر است ؟ آیا نوع ماده ی حل شده در یک محلول بر سرعت تبخیر آن محلول موثر است ؟ دما چگونه بر سرعت تبخیر اثر می گذارد ؟ رطوبت محیط چگونه بر سرعت تبخیر اثر می گذارد ؟ سرعت باد چگونه بر سرعت تبخیر اثر می گذارد ؟ تبخیر چه مقدار خنکی تولید می کند ؟ آیا همه مایعات وقتی تبخیر می شوند خنک می کنند ؟ پاکسازی لکه های نفتی انجماد آب انجماد آب ، سرعت ، نقطه آغاز شبنم و چگونگی شکل گیری آن یخ چقدر محکم است؟ فواره هایی که از درون مجسمه ها جاری می شوند طراحی کلاهک دودکش با کارایی بیشتر شکل بدنه و دماغه ی یک هواپیما چگونه بر مقاومت و اصطکاک آن در برابر هوا اثر می گذارد ؟ رفتار قطره ها روی یک صفحه ی داغ رفتار قطره های جوهر درون آب هواشناسی چه رنگهایی را در شفق قطبی می توان دید ؟ نوسانات طول روز در مدت یک سال چگونه است ؟ نوسانات طول روز در یک عرض جغرافیایی و در یک روزمعین چگونه است ؟ شبنم در چه مواقعی شکل می گیرد ؟ اندازه گیری مقدار شبنمی که در یک متر مربع جا شکل می گیرد . آیا عوامل سرمازا برمیزان شبنم موثرند ؟ دما در طول روز چگونه تغییر می کند ؟ یک دماسنج دست ساز بسازید و اندازه گیری هایتان را با آن ثبت کنید. اندازه گیری میزان بارندگی در محل سکونت شما و مقایسه ی آن با گزارشات هواشناسی روزانه تکنیک بارور کردن ابرها ساختار یک دانه ی تگرگ به ما چه می گوید ؟ علوم زمین الگوی ترک در زمین های گلی تفاوت خاکهای مختلف چگونه مشخص می شود ؟ کرم های خاکی چه اهمیتی برای خاک و گیاهان دارند؟ ترکیبات خاک و تاثیر آن بر رشد گیاهان . بندپایان کوچک چه تاثیراتی بر خاک دارند ؟ سرعت هوازدگی سنگها و صخره ها از سطوح جدیدشان آیا می توانید از یک سنگ آب استخراج کنید ؟ ظرفیت نگهداری آب در خاکهای مختلف کدام نوع خاک آسان تر ازهمه با جریان آب فرسایش می یابد ؟ میزان شیب زمین چقدر بر سرعت نهرها تاثیر گذار است ؟ چه مقدار آب در خاک خشک وجود دارد ؟ کدام یک از انواع خاک در اثر تابش نور خورشید گرمای بیشتری جذب می کند ؟ مسیر یک رودخانه چگونه شکل نهایی خود را پیدا می کند ؟ میزان گل و لای یک رودخانه در اوقات مختلف چقدر است ؟ گیاهان طول روز و اثر آن بر گیاهان و جانوران مناسبترین مقدار غذای گیاهی در رژیم غذایی چقدر است ؟ گیاهان و واکنش های آنها به نور یک گیاه برای پیداکردن جهت نور حداقل به چه میزان نور احتیاج دارد گیاه در معرض تابش کدام یک از رنگهای نور بهتر رشد می کند ؟ بهترین محیط برای رشد دانه های کاهو و تربچه فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها تاثیرات مقادیر بالای اکسیژن بر گیاهان گیاهان چقدر آب جذب می کنند ؟ گیاهان حشره خوار چگونه طعمه خود را به دام می اندازند ؟ آب چگونه درون پیکر گیاه حرکت می کند ؟ ریشه های چمن با چه سرعتی رشد می کنند ؟ تنوع در یک گونه خاص از چمن تکثیر و تولید مثل گیاهان کدام گیاهان حرکت می کنند ، چرا و چگونه ؟ تاثیر کلرزنی آب بر رشد جلبک ها مهار رشد جلبک ها بر سطح سنگفرش های خیابانی مرطوب آنچه بعد از یک رگبار باران دربین موزائیک های سنگفرش پارک یا خیابان می روید عمل پیوند زدن در گیاهان آیا می توان گوجه فرنگی را به سیب زمینی پیوند زد ؟ تغذیه گیاهان و تاثیر کودها : گیاهان به چه چیزهایی احتیاج دارند ؟ مقایسه کودهای طبیعی و شیمیایی استفاده از گیاهان برای شفابخشی و درمان طبیعی نفت چه تاثیری بر گیاهان آبزی دارد ؟ جانوران چرخه زندگی یک مگس چگونه است ؟ یک مگس چقدر عمر می کند ؟ چه عواملی بر میزان زاد و ولد مگس های خانگی و رسیدن آنها به مرحله شفیرگی موثر است ؟ چرخه زندگی یک پروانه چگونه است ؟ چه تعداد مورچه در یک لانه زندگی می کنند ؟ مورچه ها برای کسب غذا تا چه مسافتی از لانه خود دور می شوند ؟ زنبورها تاچه مسافتی از کندوی خود دور می شوند ؟ رفتار جیرجیرک ها در یک محیط بسته تاثیر رطوبت محیط بر میزان آواز خوانی جیرجیرک ها شدت نور چگونه بر رفتار جیرجیرک ها تاثیر می گذارد ؟ کدام مواد طبیعی می توانند باعث مرگ لاروهای پشه شوند ؟ کدام گیاهان می توانند به عنوان آفت کش برای مهار لاروهای پشه استفاده شوند ؟ استفاده از پوست مرکبات به عنوان یک آفت کش طبیعی برای مهار لاروهای پشه آزمایش اثربخشی چند مهار کننده طبیعی حشرات چه محیطی برای زندگی خرخاکی بهتر است ؟ درجه حرارت بر حشرات چه تاثیری دارد ؟ پرورش سوسک حمام برای آموختن چرخه زندگی آنها آیا کرم خاکی به روشنایی و تاریکی واکنش نشان می دهد ؟ آیا نور های رنگی مختلف بر رفتار کرم خاکی تاثیرگذارند ؟ آیا کرم خاکی به سرو صدا و درجات آن واکنش نشان می دهد ؟ کرم خاکی چگونه بدون اسکلت خود را به پیش می برد ؟ آیا جمعیت کرمهای خاکی ارتباطی با نوع خاک دارد ؟ تاثیر رطوبت بر فعالیت یک کرم خاکی کدام یک سریعتر حرکت می کند : حلزون یا کرم ؟ حلزون در یک دقیقه چقدر جابجا می شود ؟ هزارپا ، در طول یک روز ، می تواند چقدر غذا بخورد ؟ چه میزان رطوبت برای سوسک آرد مناسب تر است ؟ لارو حشرات(mealworm) چه غذاهایی را ترجیح می دهند ؟ چه غذاهایی باعث سریع ترین رشد در لارو حشرات می شوند ؟ نورهای رنگی مختلف چگونه بر رفتار لارو حشرات تاثیر می گذارند ؟ درجات مختلف شوری چگونه بر میگوی ساکن آب شور( آرتمیا ) تاثیر می گذارد ؟ PH چگونه بر میگوی ساکن آب شور( آرتمیا ) تاثیر می گذارد ؟ درجه حرارت چه تاثیری بر میزان تنفس ماهی قرمز دارد ؟ موشهای اهلی چه واکنشی به انواع مختلف غذا نشان می دهند ؟ استخوانها از چه ساخته شده اند ؟ چه چیزی تعیین کننده قدرت ماهیچه است ؟ مشاهده سلول های خونی در حیوانات مختلف یک حلزون روی چگونه سطحی سریعترین حرکت را دارد ؟ مورچه ها عسل را بیشتر دوست دارند یا شکر ؟ آیا گونه های مختلف هزار پا مقادیر متفاوتی غذا می خورند ؟ آیا هزارپاها بااندازه های مختلف مقادیر متفاوتی غذا می خورند ؟ آیا برگ های نعنا یا سایر گیاهان باعث دفع مورچه ها می شوند ؟ رفتار جانوران رفتارهای کلاغ زاغی رفتارهای کلاغ رفتار مرغان دریایی قدرت یادگیری در سوسک حمام قدرت یادگیری در خرخاکی آیا لارو حشرات محیطهای روشن را بر محیط های تاریک ترجیح می دهند ؟ آیا سروصدا بر قدرت یادگیری تاثیرگذار است مقایسه تاثیر محرک های نوشتاری و شفاهی در یادگیری شیوه های یادگیری چگونه بر میزان یادسپاری مطالب تاثیر می گذارند ؟ افراد یک گونه خاص از حیوانات چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند ؟ آیا علائم زبان اشاره به فرهنگ شما بستگی دارد ؟ آیا حیوانات از آب رنگی اجتناب می کنند یا آن را ترجیح می دهند ؟ حافظه کوتاه مدت و بلند مدت آیا رنگ محیط پیرامون بر عادت های تغذیه ای یک حشره موثر است ؟ واکنش بندپایان ساکن خاک به نور ، رطوبت و آلودگی تاثیر سن بر عکس العمل های غیر ارادی بدن جوجه های یک روزه چگونه رفتار می کنند ؟ پرندگان دانه ها و غذاهای چه رنگی را بیشتر دوست دارند ؟ یک سگ حداکثر تا چند می تواند بشمارد ؟ چه عواملی بر توانایی یک موش در طی کردن یک ماز موثر است رفتار جستجو در حاشیه دیوارها در موش تاثیر ارتفاع ظرف دانه خوری پرندگان آزاد از زمین ، بر میزان جذب پرندگان به این محل ؟ ظرف دانه خوری پرندگان آزاد با داشتن چه رنگی ، پرندگان را بیشتر به خود جذب می کند ؟ نور و تاثیر آن بر رفتار غذاخوردن موش حواس پنج گانه آیا وقتی چشمانتان بسته باشد می توانید بگویید صدا از کدام جهت می آید ؟ آیا تمرین کردن بر عکس العمل های غیر ارادی شما موثر است ؟ آیا نور درخشان و روشن بر میزان تیزبینی شما موثر است ؟ آیا اگر دایره ی دیدتان را محدود کنید بینایی شما بهتر می شود ؟ آیا سگ ها (یا دیگر حیوانات اهلی) رنگها را می بینند؟ مزیت های داشتن دو چشم چشم ها و توانایی تخمین مسافت تصاویر برجسته تولید شده با کامپیوتر آیا غذا بدون بوییده شدن مزه دارد ؟ افزایش سن چه تاثیری بر احساس گرمای محیط دارد ؟ افراد با چه دقتی می توانند درجه حرارت را تخمین بزنند ؟ مقایسه میزان حساسیت چشایی در سیگاری ها و غیر سیگاری ها سن تا چه اندازه بر احساس بویایی اثر می گذارد ؟ بویایی سگ ها تا چه اندازه قوی است ؟ آیا حلزون های خاکی می توانند بو بکشند یا بشنوند ؟ آیا قدرت بویایی مادرها و پدرها یکسان است ؟ تاثیرات بینایی و بویایی بر چشایی تشخیص غذاها با چشم بسته افزایش سن تا چه حد بر احساس چشایی موثر است ؟ مادرها و پدرها با چه دقتی و تنها از طریق چشیدن می توانند نوع میوه ها را تشخیص بدهند ؟ ما باچه دقتی و تنها از طریق چشیدن می توانیم نوع غذاها را تشخیص بدهیم ؟ افراد با چه دقتی و بدون داشتن ساعت مچی یا دیواری می توانند زمان را تخمین بزنند ؟ آیا به کار گرفتن دو چشم در تخمین مسافت دقیق تر از به کار گرفتن یک چشم است ؟ چشایی در نوک زبان آیا زبان انسان نواحی معینی برای مزه های مشخص دارد ؟ زبان ما در احساس کدام مزه حساسیت بیشتری دارد ؟ افراد در توانایی کشف مزه شیرینی در غذا چه تفاوت هایی دارند ؟ آیا حیوانات حس مغناطیسی دارند ؟ آیا می توانید تنها از طریق لمس کردن یک چیز ، بگویید آن چیست ؟ حس لامسه تا چه حد قابل اطمینان است ؟ آیا ما می توانیم حس لامسه خودمان را فریب بدهیم ؟ صحبت کردن یک بچه 2 ساله چه تفاوتی با ما دارد ؟ یک بچه دوساله چه تعداد لغت می داند ؟ دامنه لغات یک بچه 12 ساله تا چه اندازه وسیع است ؟ دامنه لغات یک فرد بزرگسال تا چه اندازه وسیع است ؟ متفرقه زیست شناسی آیا سرعت ضربان قلب بچه ها همزمان با بزرگ شدن آنها تغییر می کند چه نوع فعالیت هایی بر سرعت ضربان قلب شما موثر است ؟ تاثیر ورزش بر فشار خون چیست ؟ آیاسرعت ضربان قلب مادرها و پدرها درحال استراحت متفاوت است؟ داستان یک دندان روئیده ، از ابتدا آیا افراد قدبلند سریعتر از افراد قدکوتاه می دوند ؟ اصطکاک سطوح مختلف چگونه بر دویدن یک دونده اثر می گذارد ؟ آیا تاریخ تولد قابلیت های ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد ؟ آیا ماه بر رفتار انسان اثر می گذارد ؟ علوم زمین یونانیان باستان چگونه می دانستند که زمین گرد است ؟ ساختار زمین شناسی ناحیه ما سنگ های ساختمانی استفاده شده در منطقه ما و سرمنشا آنها شواهد هوازدگی و فرسایش در ناحیه ما نوع خاک در ناحیه ما تحقیقات میدانی زندگی گیاهان و جانوران در حیاط مدرسه در یک پارک محلی کی چی می خوره ؟ ( بررسی تغذیه جانوران ) الگوی استقرار گونه های علفی در یک چمن زار بررسی یک نهر یا رود بررسی یک محوطه پوشیده از چمن بررسی یک درخت تنها بررسی حیاط یک خانه حیات در یک توده کود آلی بررسی یک آکواریوم متوازن تغییرات در سکنه یک توده چمن کوتاه شده تغییرات در حیوانات ساکن یک توده برگ در یک ناحیه حیات در یک ناحیه و در طول فصول مختلف رژیم غذایی حیوانات مختلف زباله های پلاستیکی چگونه برای محیط زیست خطرساز می شوند ؟ چقدر طول می کشد تا زباله تجزیه شود ؟ زیستی یک عنکبوت چگونه تارش را می سازد ؟ یک تار عنکبوت چقدر وزن را تحمل می کند ؟ یک پرنده چگونه لانه خودش را می سازد ؟ آتش سوزی های مهیب در بوته زارها و جنگلها تحت تاثیر چه عواملی به وجود می آید ؟ گل دهی گونه های گیاهی یک ناحیه ( ماه به ماه ) عکاسی با فواصل زمانی از یک موضوع با دوربین دیجیتالی صدف های راستگرد و چپگرد ، در گذشته و حال جهت گردش ( راستگردی یا چپگردی ) در پیچکها الگوی رگبال های حشرات متعلق به یک گونه ستاره شناسی مقایسه فراوانی شهاب سنگها در اوقات مختلف تعیین مسیر یک سیاره با استفاده از بزار آلات دست ساز و سنتی آیا ماه هر شب از یک نقطه طلوع می کند ؟ ترسیم نقشه مسیر حرکت ماه نسبت به ستاره ها ازمیان آسمان شب تعداد شهاب سنگها طی شب های مختلف چه نوساناتی دارد ؟ ردیابی شهاب سنگها با یک رادیو مواد پودرها خاکسترها کدام مفتول های فلزی بیشترین قابلیت کشش را دارند ؟ کدام الیاف بیشترین قابلیت کشش را دارند ؟ تخم مرغ از کدام جهات خود می تواند نیروی بیشتری را تحمل کند ؟ موی انسان با ضخامت های مختلف چقدر محکم است ؟ نخهای ماهیگیری نایلونی چقدر محکم هستند ؟ تارهای عنکبوت از گونه های مختلف چقدر محکم هستند ؟ تارهای ابریشمی پیله کرم ابریشم چقدر محکم هستند ؟ چه عواملی در بالاپریدن یک توپ پس از برخورد به زمین موثر است ؟ یک خلال دندان چقدر محکم است ؟ میزان استحکام پیوستگی میخ و تخته تاثیر نور بر مواد ناپایدار و تجزیه شونده مقایسه استحکام و مقاومت چوبهای یکپارچه و لایه لایه ( مثل تخته سه لا ) آیا تخته چوبهای کامپوزیت( مخلوط تکه های چوب مثل نئوپان ) از تخته چوبهای لایه لایه مقاومترند ؟ چوبهای متفاوت وقتی آب جذب می کنند چقدر افزایش حجم پیدا می کنند ؟ لفافه های پلاستیکی(سلفون) چقدر استحکام دارند ؟ دما و قابلیت ارتجاعی یک نوار لاستیکی ترک های صدفی شکل در صخره ها آهن چگونه از ملغمه سنگ معدن آهن استخراج می شود ؟ فلزات قبل از سال 1500 میلادی چگونه ساخته می شده اند؟ ساختن یک آینه نقطه ذوب لحیم از جنس های مختلف یک چراغ تزئینی( lava lamp) که ذرات معلق را درون مایع حرکت می دهد بسازید صدا ضبط صدا در زیر آب آوازخوانی یک کتری اصوات تولید شده در لوله های آب تفاوت بین موسیقی و سروصدا چیست ؟ صوت چگونه تولید می شود ؟ صوت چگونه منتقل می شود ؟ چه عواملی زیر و بمی صدا را تحت تاثیر قرار می دهد ؟ چه عواملی بر بلندی صدا ( ولوم ) موثر است ؟ همهمۀ راهروها چه چیزی باعث می شود که بعضی رستوران ها پر سرو صداتر از بقیه باشند ؟ انرژی آتش و اشتعال – چه عواملی بر اشتعال موثرند ؟ ساخت آینه های مقعر و شلجمی برای کوره های خورشیدی طرح های مختلف چرخاب ها ( water wheel) چرخابی که آب از بالا روی آن می ریزد انرژی جنبشی بیشتری تولید می کند یا چرخابی که آب از زیر آن را بگرداند ؟ نور رنگین کمان عکسبر داری از چیزهای ریز تشخیص رنگ در حیوانات مواد شب نما خطاهای دید فضا عکسبرداری از ستارگان (Astrophotography) عکسبرداری از ماه عکسبرداری از خورشید گرفتگیِ ماه عکسبرداری از خسوف عکسبرداری از کسوف سنگ های آسمانی لکّه های خورشیدی افلاک نما و طراحی آن مهندسی چرخ دنده ها ، بازده ، روان کننده های مختلف موشک های کاغذی با چه نوع طرحی مدت زمان بیشتری پرواز می کنند ؟ کدام نوع از آبپاش های چمن بهتر کار می کنند؟ طراحی یک خانه با کمترین اتلاف انرژی اندازه گیری دقیق ضخامت کاغذ یک آجر چقدر محکم است ؟ کدام مدل پل بیشترین وزن را تحمل می کند ؟ کاغذ با چه مدل تاخوردگی بیشترین فشار را تحمل می کند ؟ علوم زمین وسعت زمین چقدر است ؟ وزن کرۀ زمین چقدر است ؟ خورشید و ماه با زمین چقدر فاصله دارند ؟ آب رودخانه ها چرا بعد از باران گل آلود می شود و چقدر گِل حمل می کند ؟ آب یک بندرگاه تاچه مدتی پس از باران گل آلود می ماند ؟ ذرات ماسه در یک ساحل دست نخورده ازچه تنوعی برخوردارند ؟ آیا هنگام جزرو مد ذرات ماسۀ جدید در ساحل ته نشین می شود ؟ در فاصله کمی از ساحل آیا ذرات ماسه تنوع دارند ؟ آیا ذرات ماسۀ بیابانها با ذرات ماسۀ سواحل متفاوت است ؟ چه مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را خرده های صدف تشکیل می دهد ؟ چه مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را بقایای موجودات زنده تشکیل می دهد ؟ هواشناسی وقتی برف آب می شود چه اتفاقاتی می افتد ؟ برف ذوب شده شامل چه موادی است ؟ حیات در زیر برف چقدر دوام می آورد ؟ الگوی رایج وزش باد در منطقه شما چگونه ابرها با الگوهای هواشناسی ارتباط پیدا می کنند ؟ سرعت و جهت باد در ارتفاعات مختلف تاثیر باران بر خاک با و بدون پوشش گیاهی آیا آب شیرین نسبت به آب شور گرما را برای مدت طولانی تری حفظ می کند ؟ چه عواملی بر خنک شدن زمین در شب موثر است ؟ جذب و باز تابش نورخورشید توسط سطوح مختلف اختلاف دمای سایه و آفتاب شیمی آزمایش محصولات مصرفی ( دستمال کاغذی ، شوینده ها و ... ) تاثیر نور خورشید بر لاستیک ، جوهر و کاغذ چسبندگی به شیشه چه تفاوتی در مایعات مختلف دارد ؟ مواد مختلف چگونه بر میزان چسبندگی آب به شیشه اثر می گذارند ؟ حباب های صابون در روزهای گرم دوام بیشتری دارند یا در روزهای سرد ؟ قل زدن و جوشیدن در مایعات مختلف حباب های صابون همین طور که بالا می روند چه تغییری می کنند ؟ ضد زنگ ها چقدر موثرند ؟ کدام فلزات درون آب زودتر دچار خوردگی و زنگ زدگی می شوند ؟ بلور شکر در آب مقطر سریعتر رشد می کند یا در آب لوله کشی ؟ آیا درجه حرارت بر رشد بلورها موثر است ؟ بلورها و کاربردهای آنها دانش مصرف کنندگان دما چه تاثیری بز خشک شدن رنگ دارد ؟ رطوبت چه تاثیری بز خشک شدن رنگ دارد ؟ یک لکۀ روغن در مقابل هوازدگی پایدارتر است یا یک لکۀ رنگ ؟ کدام نوع باتری دیرتر تمام می شود ؟ کدام نوع از کود اثر بهتری روی گیاهان آپارتمانی دارد ؟ کدام نوع قلم می تواند روی تمام سطوح بنویسد ؟ کدام نوع قلم در حالت وارونه باز هم می نویسد ؟ کدام نوع مارک تجاری از خودکار دیرتر تمام می شود ؟ با یک قلم چقدر می توان نوشت ؟ کدام نوع چسب بهتر می چسبد ؟ مقدار آب موجود در چند نوع غذا را مقایسه کنید . تاثیر انجماد بر باکتری ها آیا صابون باکتری ها را می کشد ؟ آیا مواد ضد عفونی کننده واقعاً باکتری ها را می کشند ؟ تاثیر ادویه جات بر رشد باکتری ها آیا سیر خاصیت ضد باکتریایی دارد ؟ آیا قارچ ها مانع رشد باکتری ها می شوند ؟ آیا دهانشویه باکتری ها را می کشد ؟ آیا دهانشویه به اَشکال عالی تر حیات آسیب می رساند ؟ آیا ما باید از مواد پاک کنندۀ ضد باکتری در خانه استفاده کنیم ؟ آیا شستن دست ها جلوی انتشار باکتری ها را می گیرد ؟ کیسه زباله از کدام مارک تجاری مقدار بیشتری خاکروبه را بدون پاره شدن در خود نگه می دارد ؟ کیسه پلاستیکی باچه ضخامتی بیشترین استحکام را در برابر ضربه دارد؟ کدام مارک تجاری از دستمال سفره بیشترین قدرت جذب آب را دارد؟ مقایسۀ قدرت جذب دستمال توالت از مارک های تجاری مختلف کدام نوع دستمال توالت محکم تر است ؟ آیا همۀ کاغذهایی که از یک نوع هستند به یک اندازه محکم اند ؟ آیا کاغذ بازیافت شده استحکامی به اندازۀ کاغذ نو دارد ؟ مواد بسته بندی چند بار قابل بازیافت هستند ؟ خشت خام تا چه اندازه کارایی دارد ؟ گاز پاک کن ها تا چه حد موثرند ؟ آیا نوشابه واقعاً باعث پوسیدگی دندان می شود ؟ کدام سیستم عایق کاری خانه کارایی بیشتری دارد ؟ کدام نوع از کف پوش های خود چسب مقاومت بیشتری در برابر ساییدگی دارد ؟ کدام یک از مصالح ساختمان اشتعال پذیری بیشتری دارد ؟ مقایسه اشتعال پذیری پارچه های گوناگون ساخت پارچۀ ضد آتش حیوانات جمع آوری انواع تار عنکبوت تار عنکبوت پرورش حشرات آبزی فرومون های مورچه و اینکه چگونه از آنها استفاده می کند ؟ دما چه اثری بر فعالیت مخمر نان دارد ؟ دما چه اثری بر فعالیت مخمر در محیط کشت دارد ؟ تاثیر اشعه ماورای بنفش بر فرایند تخمیر چه عواملی بر تولید دی اکسید کربن توسط مخمر ها موثر است ؟ چه عواملی بر رشد مخمر ها موثر است ؟ تاثیر دما بر فعالیت مخمرها حیوانات مختلف چگونه تنفس می کنند ؟ آیا آواز پرندگان یک گونه از یک محل تا محل دیگر تفاوت می کند ؟ رنگ های روی بال پروانه چگونه شکل می گیرند ؟ گیاهان دانه ها با چه فاصله ای از گیاه مادرشان پراکنده می شوند ؟ آیا این موضوع اهمیت دارد که دانه ها از چه جهتی کاشته شوند ؟ گیاه حساس گیاهان گوشت خوار با چه سرعتی اقدام به شکار می کنند ؟ یک گیاه درحال رویش چه مقدار وزن را بلند می کند ؟ آیا دما بر رشد گیاهان موثر است ؟ آیا گیاه برای رویش به تاریکی هم نیاز دارد ؟ گیاهان در نور چه رنگی بهتر رشد می کنند ؟ جهت نور چگونه بر رشد گیاهان اثر می گذارد ؟ مدت نور دهی تاچه اندازه بر رشد گیاه موثر است ؟ آیا نورهای مختلف می توانند بر مسیر رشد گیاه موثر باشند ؟ انواع مختلف خاک چه تاثیری بر رشد گیاه دارد ؟ تاثیر انواع مختلف کود بر رشد گیاه گیاهان در محلولهای مغذی بهتر رشد می کنند یا در خاک چه نوع مواد معدنی برای رشد گیاهان مورد نیاز است ؟ تاثیر آهن بر رشد گیاهان بهترین فاصله بندی برای گیاهان ؟ آیا کمپوست از کودهای شیمیایی بهتر است ؟ آیا و جود قند در ظرف آب ، ماندگاری گلهای چیده شده را بیشتر می کند ؟ آیا گیاهان زنده رطوبت از دست می دهند ؟ گرما چه تاثیری بر سرعت جوانه زنی دانه ها دارد ؟ نور چه تاثیری بر سرعت جوانه زنی دانه ها دارد ؟ خاک ، نهال درختان و سرعت رویش آیا اندازۀ دانه بر سرعت جوانه زنی آن موثر است ؟ آیا درصد نور بر سرعت جوانه زنی دانه ها موثر است ؟ آیا نیروی جانب مرکز بر سرعت جوانه زنی دانه ها موثر است ؟ گیاه گوجه فرنگی چه مقدار شوری را تحمل می کند ؟ کدام گیاهان بیشترین مقدار نمک را در آبی که به آنها اسپری می کنیم تحمل می کنند ؟ آیا دود می تواند محرک جوانه زنی در گیاهان بوته زار شود ؟ گیاهان مختلف چه مقدار آب مصرف می کنند ؟ برای به دست آوردن 1 کیلوگرم از محصول گیاهان مختلف چقدر آب مصرف می شود ؟ چه نسبتی از ورن گیاهان مختلف را آب تشکیل می دهد ؟ روش های کشت جلبک تحقیقات میدانی سرعت تجزیۀ برگهای پاییزی اثر اگزوز وسائل نقلیه روي گياهان حاشیۀ جاده ها در اطراف خانه چه نوع باکتری هایی زندگی می کنند ؟ چه نوع باکتری هایی روی بدن ما زندگی می کنند ؟ در خاکهای مختلف چه نوع باکتری هایی زندگی می کنند ؟ ژنتیک ارتباط رنگ مو و رنگ چشم آیا دانه های بزرگتر گیاهانی بزرگتر تولید می کنند ؟ چه عاملی تعیین کنندۀ تعداد دانه ها در یک سیب است ؟ آیا همه دانه های نخود فرنگی موجود در یک غلاف اندازۀ یکسانی دارند ؟ آیا دانه های از یک نوع با سرعت یکسانی جوانه می زنند ؟ آیا بین رنگ مو و زورمندی فرد ارتباطی وجود دارد ؟ میزان شباهت اثر انگشتان را بین خواهران و برادران ، والدین و فرزندان و همچنین افراد یک فامیل بررسی کنید . جستجوی اطلاعات / تاریخ علم عناصر مختلف چگونه علائم قراردادی خود را به دست آوردند ؟ دانشمندانی که نام خود را روی اشیاء نهادند . بیست گیاه یا جانور با اسامی واقعاً عجیب و غریب چه کسی کانی ها را نامگذاری کرد ؟

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 21:45 توسط : اسد | دسته : | 221 بازدید
 • []

  • دعوت به همکاری :
  • با عرض ادب و احترام خدمت تمام عزیزان فرهنگی و فرهنگ دوست ، با استمداد از تک تک همه بزرگواران با امعان نظر  به ایجاد وبلاگ علمی و آموزشی برای استفاده فرهنگیان و دانش آموزان  در قالب طرح ها و پروژه ها و پژوهش ها و ... درخواست همکاری داریم  .
  • تمامی عزیزان مخصوصا فرهنگیان و دانش آموزان محترم لطفا مشارکت نمایند

  با تشکر سر دبیر وبلاگ

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در يکشنبه 17 آذر 1392 ساعت 21:36 توسط : اسد | دسته : | 127 بازدید
 • []


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات